Cookie- & privatlivspolitik for Selskabet for Billige Boliger

Cookies

1. Generelt
Denne hjemmeside udbydes af Selskabet for Billige Boliger A/S. Når du klikker dig ind på hjemmesiden, indsamles en række oplysninger fra din computer og din adfærd på hjemmesiden. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

2. Cookies
Når du besøger Selskabet for Billige Boligers hjemmeside, modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker dette, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du – helt eller delvist – undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

For så vidt angår Google Analytics, kan du fravælge disse cookies ved at benytte følgende browsertilføjelse: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.1 Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og genkendes af hjemmesiden ved tilbagevendende besøg og gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.
 
2.2 Hvor lang tid opbevares cookies?
De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret i højst 24 måneder, fra sidste gang du var inde på et af vores hjemmeside. Hver gang du genbesøger vores hjemmeside forlænges perioden. De pågældende cookies opbevares derfor i 24 måneder fra dit seneste besøg på en af vores hjemmeside.

2.3 Hvordan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 Hvad bruges cookies til på vores hjemmeside?
For at fastlægge, hvem der besøger vores hjemmeside, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker.

2.5 Google Analytics – Trafikmåling
Hjemmeside bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på hjemmeside.

2.6 Dataansvarlig
Virksomhedens overordnede dataansvarlige er: Adm. direktør Line Røtting Dornan, mail: dataansvarlig@kubenbyg.dk

Privatlivspolitik

Dataansvar: 

Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

Som udgangspunkt indsamler og behandler vi IKKE semifølsomme og følsomme persondata.

I tilfælde af at vi mod al forventning kommer i besiddelse af semifølsomme og følsomme persondata, vil vi nøje vurdere nødvendigheden af, at vi er i besiddelse af disse, ellers vil vi slette disse data. Slettes de ikke, vil de beslutninger, vi har behov for at træffe, være afhængige af at vi kan behandle semifølsomme og følsomme persondata, og vi vil gennemføre en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, vi begynder at behandle dine persondata.

Kontaktoplysninger
Selskabet for Billige Boliger A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger
Selskabet for Billige Boliger A/S
Herlufholmsvej 37, 2. sal
CVR: 31858453
Telefonnr.: 88 33 26 00
Mail: dataansvarlig@kubenbyg.dk
Website: www.billigeboliger.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Når vi indhenter data om dig fra vores samarbejdspartner, eksempelvis ejendomsmægler, vil denne oplyse dig om formålet med, at vi har indhentet data. Ved udarbejdelse af sædvanlige købsaftaler på salg af ejendomme er visse persondata en nødvendighed. Data opbevares i den garantiperiode, der er tilknyttet vilkårene i købsaftalen, hvorefter de slettes.

Hvis vi indhenter data, udover dem der er nødvendige til gennemførelse af vores primære forretningsområde, og som vi ikke allerede har oplyst dig om, fra andre, for eksempel en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og den berettigelse, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

Behandling af persondata: 

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter:

Almindelige persondata
I nogle tilfælde har vi behov for at sammenstille dine data med data, vi modtager fra andre aktører, f.eks. fra samarbejdspartnere. Hvis sammenstillingen kan afsløre din identitet og oplysninger af privat eller følsom karakter, indhenter vi dit samtykke til behandlingen.

Inden vi eventuelt sammenstiller data, vurderer vi, om der er risiko for, at behandlingen har negativ effekt på din privatlivsbeskyttelse. Hvis det er tilfældet, oplyser vi dig om behandlingen og dens formål og beder om dit samtykke til fortsat behandling.

Du kan gøre indsigelse mod denne form for databehandling og har ret til at få behandlingen begrænset, hvis du mener, de data, vi sammenstiller om dig, er unøjagtige.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Denne hjemmeside indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at indgå købsaftaler i forbindelse med projektsalg af vores produkter samt levering af vores ydelse.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi vil gerne være sikre på, at vi kun behandler persondata, der er nødvendige for hvert af vores bestemte formål og opbevaringstiden ikke er for lang. Vi har derfor vedtaget interne regler og procedurer, hvor vi foretager en vurdering af nødvendighed og sletning.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi også løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til data. 

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Det vil i det typiske tilfælde følge forældelsesreglerne i forbindelse med salg af fast ejendom.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et forretningsmæssigt grundlag for at indhente dem. Vi har ovenstående oplyst dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for ikke direkte forretningsmæssigt formål, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi har et forretningsmæssigt formål for at videregive dine persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed eller anden part i forbindelse med gennemførelse af ejendomshandel.

Vi arbejder kun nationalt. Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande. Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, er vi sikre på, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, vi har opstillet i denne politik efter gældende lovgivning. Vi stiller bl.a. krav til behandlingen af data, til informationssikkerheden og til opfyldelse af de rettigheder, du har i forhold til f.eks. at modsætte dig profilering og indgive klage til Datatilsynet.

SIKKERHED: 

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om dine persondata informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler semifølsomme og følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

DINE RETTIGHEDER: 

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Vi opbevarer som udgangspunkt kun almindelige offentlige tilgængelige persondata (art. 6 og art. 87). Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet og slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en til to måneder efter, vi har modtaget din henvendelse.

Virksomhedens overordnede dataansvarlige er: Adm. direktør Line Røtting Dornan, mail: dataansvarlig@kubenbyg.dk